jueves, 29 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, DESCOBRIMENTS AL BOLOMOR

La 28ena campanya d'excavació en la Cova del Bolomor ha conclòs amb el descobriment de quatre fòssils humans, i el primer bifaç documentat en tota la seva seqüència estratigràfica

Els treballs de camp en la Cova del Bolomor s'han perllongat aquest any durant dos mesos, ( de l'1 d'agost al 25 de setembre) i han inclòs amb més de 70 persones entre estudiants, llicenciats i doctors de diverses universitats i centres de recerca estatals i internacionals.

Un dels objectius de la campanya va ser intervenir en la seqüència superior del sector occidental del jaciment. Aquesta part de l'estratigrafia conté un dels nivells més fructífers del jaciment, el nivell IV, el qual va ser excavat a principis dels anys 90 i va proporcionar més de 24 mil restes faunístiques i més de 4 mil lítics. Després de la determinació de les zones no afectades pels antics treballs de cantería de la dècada dels anys 1930, es va procedir a l'excavació dels nivells més recents del jaciment.

Les tasques d'excavació en aquesta zona van llançar a la llum la troballa més significativa de la campanya: 4 fragments cranials pertanyents a un homínid que va habitar la Cova del Bolomor als seus moments finals. Aquestes restes van ser confirmades pel Professor Juan Luis Arsuaga del Centre UCM-ISCIII de Recerca sobre l'Evolució i Comportament Humans de Madrid, membre de l'equip de recerca de Bolomor.
Dos dels quatre fragments cranials posseeixen una fractura diagenètica que remunta entre si i permet situar la peça a la zona parietal. Aquests fòssils s'uneixen a la col·lecció de restes humanes que prèviament s'havien registrat en el jaciment (la part central de peroné, un molar inferior, un caní superior i un fragment de parietal).

Fruit de les noves troballes, s'ha iniciat una col·laboració amb el Departament de Genètica Evolutiva del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology de Leipzig, Alemanya, un dels centres pioners en paleogenètica i paleoproteómica en restes humanes plistocens. Aquesta nova línia de recerca en el jaciment obri una nova perspectiva per veure les relacions de filogenia dels grups humans neandertals i pre-neandertals en la Península Ibèrica en ambients mediterranis.
  
Però, les troballes de la campanya no queden ací. La inesperada aparició d'un bifaç en calcària micrítica, el qual es configura com l'únic element d'aquestes característiques en el jaciment, permet endinsar-nos al debat de la coexistència de diferents elements tipològics durant el Plistocè Mitjà. L'existència d'aquesta peça en Bolomor, la qual s'associa a un escàs nombre de restes faunístiques, permet plantejar variables lligades al caràcter ocupacional i funcional específic de cada nivell.

La continuació amb l'excavació en extensió del nivell XIII en el sector nord del jaciment ha proporcionat també un petit conjunt d'ossos de petites dimensions que podrien apuntar a l'existència de possibles llars, tal com es va documentar en 2004 en el sector occidental del jaciment i en el mateix nivell.
Els treballs d'excavació s'han combinat amb la presa de mostres per a estudis polínics, els quals s'estan realitzant per l'equip de José S. Carrión, catedràtic de la Universitat de Múrcia. Els mostrejos també van incloure la presa de mostres per a datació, combinant diversos mètodes com la Luminescència, la Ressonància Paramagnètica Electrònica i el Paleomagnetisme, encapçalats tant per la Universitat d'Adelaide (Austràlia) com pel CENIEH de Burgos.

Les excavacions es porten desenvolupant de forma sistemàtica des de 1989 sota la direcció de Josep Fernández Peris, i a partir d'aquest any codirigides també per Pablo Sañudo, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Ruth Blasco, investigadora del Centre Nacional de Recerca sobre l'Evolució Humana (CENIEH) de Burgos. Els treballs en la Cova del Bolomor es van iniciar com a part de les intervencions anuals del Servei de Recerca Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València i amb el permís de la Conselleria de Cultura de la Generalitat

GP Ajuntament, UN PAS MÉS PER A RECUPERAR PISCINA COBERTA

L’Ajuntament de Tavernes fa un pas avant en la recuperació de la piscina coberta per al poble


En el passat Ple extraordinari, l’Ajuntament de Tavernes va aprovar elevar al Consell Jurídic Consultiu la resolució del contracte de la piscina coberta perquè emeta un informe de legalitat en l’actuació del consistori.


El mes de maig passat, l’Ajuntament de Tavernes va iniciar l’expedient perquè la piscina passe a ser propietat de l’Ajuntament i es puguen iniciar les obres per a acabar-la i posar-la en marxa per al poble de Tavernes.

Ara, en el Ple extraordinari del dia 22 de setembre, s’ha aprovat elevar al Consell Jurídic Consultiu l’expedient de resolució del contracte de concessió de la piscina coberta. Es tracta d’un tràmit que ha de seguir l’Ajuntament per a recuperar-la, acabar les obres i poder traure una nova licitació.

D’esta manera, es resoldrà el contracte amb l’empresa concessionària, que no ha complit els seus compromisos, i el consistori recuperarà la propietat total de la piscina.

L’Ajuntament, després de diverses reunions i d’haver esgotat les possibles vies alternatives, ha decidit remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu perquè determine la legalitat del procediment.

A partir d’ara encara queden per executar diversos tràmits, la qual cosa indica que el procés serà llarg, tal com va passar amb el pàrquing del passeig del País Valencià. No obstant això, és necessari este pas per a donar una solució i, finalment, oferir este servei als ciutadans de Tavernes.

Així, una vegada l’Ajuntament tinga la resposta del Consell Jurídic Consultiu, caldrà fer la liquidació de les obres i acabar tot el que falta per poder-la obrir.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, ENTRA EN VIGOR NOVA ORDENANÇA TRÀNSIT I SEGURETAT VIARIA

La nova ordenança de trànsit i seguretat viària entrarà en vigor el dia 30 de setembre

Esta ordenança és un document adaptat a la realitat social, que atorga més seguretat jurídica tant als ciutadans com als agents, i recull aspectes que són fruit de l’experiència d’estos últims anys, per a evitar una sensació d’arbitrarietat davant una actuació que no estava prou regulada.

Este mes d’octubre s’inicia l’aplicació de l’ordenança de trànsit i seguretat viària, que té l’objectiu d’augmentar la seguretat a l’hora de transitar, i també millorar les relacions de convivència entre conductors i vianants, vehicles i animals, turismes i autocaravanes. A més, fa una regulació completa de diverses situacions que fins ara no estaven especificades en matèria de trànsit a Tavernes, a fi que el ciutadà tinga un coneixement exacte de la regulació de les vies. Això es tradueix a regular l'estacionament i la circulació en les vies urbanes i camins rurals o forestals del terme municipal. Aleshores, els estacionaments indeguts en camins rurals ja tenen una solució que habilita la Policia Local a actuar i retirar el vehicle, si escau.

La circulació de cavalls i carruatges està regulada pel reglament general de circulació i pel reglament general de vehicles. L’ordenança autoritza la circulació dels cavalls pel nucli urbà; com que estan sotmesos al compliment de l’ordenança d’animals domèstics que obliga els portadors a arreplegar les deposicions dels animals, s’ofereix l’alternativa de dotar-los d’un bolquer i compatibilitzar el seu trànsit urbà amb l’ordenança de netedat. Per altra banda, es restringeix la seua circulació pel nucli urbà de la platja en període estival, per a evitar col·lapses de trànsit, si bé es poden autoritzar els accessos de forma excepcional per a actes autoritzats prèviament.

S’atenen igualment les queixes de velocitat elevada dels vehicles pel nucli urbà. Per este motiu, es fixa la velocitat màxima en 50 quilòmetres per hora per la travessia, mentre que en la resta del nucli urbà es redueix a 30 quilòmetres per hora. La Policia Local realitzarà controls de velocitat periòdics, amb el radar que cedeix la Prefectura Provincial de Trànsit.

A més, s’afavoreix l’estacionament rotatori en zones de la població que el requereixen, per a facilitar tasques en centres oficials o privats. Així, es determinen zones d’estacionament limitat durant un període de temps com en els voltants de l’Ajuntament, que faciliten les tasques quotidianes del ciutadans per la plaça Major i voltants.

Quant a la parada i estacionament de vehicles de grans dimensions, que provoquen obstaculitzacions visuals, així como molèsties per sorolls i vibracions, es restringeixen al nucli urbà i s’habiliten zones específiques, per a conciliar la seguretat viària i el dret al descans dins dels habitatges.

Es regulen els talls de via per actes autoritzats, com pot ser falles, processons de Setmana Santa, festes majors... i es tipifica com a infracció la retirada de tanques i altres senyals que delimiten estes zones tancades. L’accés a zones tallades al trànsit de forma temporal pot comportar greus conseqüències, ja que els vianants no esperen la circulació de vehicles per la zona. Estes zones es senyalitzaran amb 48 hores d’antelació.

La nova ordenança també regula de forma convenient els estacionaments autoritzats de vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Sent conscients de les necessitats puntuals, s’habilita l’ús de les zones de càrrega i descarrega a estos usuaris.

S’estableixen normes concretes per a autoritzar el tall de vies públiques que afecten el trànsit de vehicles. S’estableix que les peticions s’han de presentar pel registre general d’entrada de l’Ajuntament almenys amb 20 dies d’antelació, per a poder ser estudiades i aconseguir l’autorització, si escau.

Es recorda als vianants les normes de trànsit que els afecten, ja que la confiança a l’hora de fer ús de les voreres o travessar la calçada posa en perill la seua integritat física i la dels conductors de vehicles. Així, es regula la circulació de les bicicletes per la via pública, vistes les queixes per circular a gran velocitat en zones de vianants.

Quant als vehicles abandonats, es consideren residus sòlids i poden ser retirats i donats de baixa definitivament, a més de sancionar el titular. Cal tindre en compte que la Policia Local facilita els tràmits als titulars per a donar de baixa els vehicles i retirar-los de la via pública, a fi d’evitar qualsevol tipus de sanció i que les vies públiques s’usen per a abandonar vehicles avariats o obsolets.

La gestió i custòdia del dipòsit municipal de vehicles s’assigna a la Policia Local, i l’ordenança recull una relació més àmplia dels casos que autoritzen la immobilització i retirada dels vehicles, que dóna més seguretat jurídica a les actuacions policials i als usuaris de les vies, que poden conèixer prèviament els casos concrets.

En el cas de les sancions, s’elaborarà un annex com a quadre d’infraccions en què els imports es rebaixaran considerablement, vist que el sentit de l’ordenança és conscienciar en les bones pràctiques en l’ús de les vies públiques de tots els usuaris, per a afavorir la convivència, sent conscients que els temps actuals imposen esta rebaixa de l’import de les sancions.

Es tracta d’una ordenança que pretén afrontar totes les problemàtiques del trànsit que afecten el terme de Tavernes, per l’experiència pròpia i les reivindicacions dels veïns, i resulta innovadora en tots els aspectes. Fins ara, les ordenances de trànsit a Tavernes es referien a les sancions sense entrar a regular res més. Esta nova norma, pionera a Tavernes, recull les reivindicacions dels veïns, empleats municipals i de les distintes regidories en els usos i competències respectius, a més de complir la normativa de trànsit, que assigna les competències en esta matèria als ajuntaments.

lunes, 26 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, GESTIÓ ELECTRÒNICA


El model de gestió del document electrònic de Tavernes servirà de base en tota Espanya


El 28 d’abril es va constituir en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna un grup de treball multidisciplinar, amb el repte d’elaborar un model de política de gestió del document electrònic local (PGD-eL) encaminat a la implantació efectiva de l’administració digital.


El grup de treball, que es va reunir per primera vegada el mes d’abril passat en l’ajuntament de Tavernes, ha consensuat la redacció final d’un model de política de gestió del document electrònic local.

Este document, consensuat pels tres sectors professionals implicats (arxivers i gestors de documents, informàtics i secretaris), és el punt de partida de l’administració electrònica. Conté el model de política de gestió documental local, però també el quadre de classificació funcional i l’índex de sèries documentals que permeten la gestió dels documents electrònics d’un ajuntament.

Han estat cinc mesos de treball que han donat com a resultat el model de gestió del document electrònic local que servirà de base en tota Espanya. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ja ha manifestat el seu interés a publicar el document, i ha indicat també que serà utilitzat com a base en el Grup de Treball de Document, Expedient i Arxiu-e del Comité Sectorial d’Administració Electrònica.

El regidor de Règim Interior, Enrique Chofre, ha assenyalat que "d’esta manera volem facilitar els tràmits i gestions dels ciutadans amb l’Ajuntament, alhora que complim la Llei. A més, donarem suport a cada una de les iniciatives dels funcionaris encaminades a implantar una administració electrònica efectiva”.

Les normes relatives a arxivament electrònic entraran en vigor el pròxim 2 d’octubre, tal com marca la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). La norma imposa la tramitació electrònica dels procediments administratius, i això comporta un nou registre únic electrònic i un nou esquema d’arxivament de documents i expedients.

Els representants del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de la província de València (COSITAL), l’Associació de Tècnics de Informàtica d’Administració Local (ATIAL) i un grup d’arxivers i tècnics de gestió documental també han participat de la redacció del document.

sábado, 24 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, GUANYADORS ULTRA TRAIL

Daniel Amat i Mercedes Pila guanyen el Mondúber Ultra Trail celebrat a  Tavernes

L’esdeveniment esportiu Mondúber Trail s’ha disputat a Tavernes des de les 5 del matí, on ha tingut lloc l’eixida dels corredors de l’Ultra Trail, de 78 quilòmetres, que és Copa d’Espanya.


La III edició del Mondúber Trail s’ha celebrat enguany a la ciutat de Tavernes de la Valldigna on s’han disputat trescurses de muntanya: una ultra de 78 quilòmetres, una marató de 42 i un mitja marató de 21 quilòmetres.
En total, s’han reunit al voltant de 500 atletes  internacionals, fins i tot de Finlàndia, i d’àmbit nacional, com per exemple la selecció andalusa.

A les 5 del matí ha estat l’eixida dels corredors de l’ultra, on Daniel Amat ha estat el guanyador de la prova en un temps de 9 hores, 45 minuts i 25 segons. Pedro Martínez, ha entrat per la línea de meta a tan sols tres segons d’ell. I Juanjo De los Ángeles, de Xeraco, s’ha emportat el tercer lloc. Quant a la categoría femenina, la corredora Mercedes Pila s’ha alçat amb el primer lloc. I les atletes de la selecció andalusa, Noelia Camacho i Belinda Ortiz, han sigut segona i tercera en el pòdium, respectivament.
A les 7 del matí ha començat la marató de 42 quilòmetres, que ha comptat amb la presència de la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Tavernes, Josep Llàcer, entre altres. La classificació d’esta competició ha sigut la següent:
Masculina                                                          Femenina
1.    Víctor Bernard Blasco                               1. Patricia López Vicedo
2.    Roberto López Molina                               2. Bego García
3.    José Gómez Insa                                      3. Begoña Collado Boira

A les 18 hores s’ha produït l’eixida de la mitja marató de 21 quilòmetres, i l’entrega de trofeus es produirà a les 21 hores.

Totes les proves han estat homologades per la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i la International Trail Running Association(ITRA). A més, són puntuables per al Montblanc.

Demà diumenge es farà una cursa de xiquets en el Clot de la Font a partir de les 11. Es tracta d’una activitat gratuïta en què tots els xiquets tindran un obsequi.

La competició compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Tavernes, Xeraco i Xeresa, la Mancomunitat de la Valldigna, València Turisme i el suport del Club de Córrer Xeraco, Corresendes de Xeresa, La Llebre de Simat, Grup Muntanya Valldigna, Centre Excursionista La Valldigna, BTT la Valldigna i el SamTrail Alzira. A més, els patrocinadors són FruXeresa, Guillem Export, Delikia, Alé, Infsiport i Tuga.GP 

viernes, 23 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, NOU DESFIBRILADOR AL POLIESPORTIU


L’Ajuntament de Tavernes instal·la un desfibril·lador en el poliesportiu municipal


El desfibril·lador s’ha col·locat en el pavelló d’esports amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de les persones que fan esport en este espai, així com del públic que es trobe en les instal·lacions.


L’Ajuntament de Tavernes, a través de la Regidoria d’Esports, ha instal·lat un desfibril·lador en el pavelló esportiu municipal per a actuar de forma adequada i en el menor temps possible en cas que es produïsca una parada cardíaca en estes instal·lacions.

Esta iniciativa municipal vol donar més seguretat als usuaris davant possibles problemes cardíacs en la pràctica esportiva i també al públic assistent, incorporant la cardioprotecció en estos espais que tenen gran afluència de gent.

La implantació d’este aparell s’ha completat amb la formació dels operaris i els tècnics del poliesportiu, amb la intenció de tindre un personal capacitat per a manipular-lo i actuar de forma ràpida.

jueves, 22 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA FORMANT-SE A TAVERNES

L’Ajuntament rep els estudiants d’arquitectura de la Universitat Politècnica de València que duran a terme projectes de formació de Tavernes


Al voltant de vint estudiants de l’Escola d’Arquitectura de la UPV seran els encarregats d’aportar idees i propostes per a Tavernes com a part de la seua formació acadèmica, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament.


El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, i els tècnics de l’Ajuntament de Tavernes han rebut hui els estudiants d’arquitectura de la Universitat Politècnica de València.

L’objectiu és que els vint futurs arquitectes tinguen al seu abast la documentació necessària per a dur a terme els diversos projectes que formen part de la seua formació acadèmica.

Esta iniciativa tracta de facilitar als jóvens la possibilitat d’una pràctica real ajustada a les seues necessitats, alhora que els permet aportar propostes i una pluja d’idees per a millorar diferents zones de Tavernes.

Entre les zones de Tavernes motiu de treball hi ha la zona del futur aparcament i centre de recepció de visitants de la cova del Bolomor, que han pogut visitar hui de la mà del director de l’excavació, Josep Fernández, i també les vivendes enderrocades de la ciutat i el sector 18.

El consistori, que vol donar suport a la formació dels estudiants, arreplegarà cada una de les propostes que es podrien executar en les tres zones on l’Ajuntament està treballant.

Els projectes acabaran al juny i després es farà una exposició on mostraran el treball dut a terme l’any passat, com ara l’estudi de les alternatives en el sector 12 de la platja, que incloïa la implantació d’una residència o hotel.

GP Ajuntament, PACTE SOSTENIBILITAT I MOBILITAT SEGURA

Tavernes s’adhereix al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible


Tavernes signa el Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible per a millorar la qualitat, seguretat i accessibilitat amb mitjans de transport sostenibles.


L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, i el regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, van participar dimarts en la firma del Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible, impulsat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, dirigida per María José Salvador.

El principal objectiu és impulsar la mobilitat sostenible i fomentar l’ús de formes de desplaçament respectuoses amb la salut, la seguretat i amb el mínim impacte ambiental possible.

L’alcalde de Tavernes ha assenyalat que “esta jornada ha servit per a reflexionar sobre les mesures que hem de prendre en els nostres pobles per a millorar el benestar dels ciutadans. És cert que a Tavernes queda molt per fer, però a poc a poc anem millorant. De fet, les pròximes obres previstes, com l’encreuament del carrer Mitja Galta amb el carrer La Barca, i carrer La Barca amb Sequers, van en la línia de reduir barreres arquitectòniques i eixamplar les voreres. Estes obres han sigut demanades per Valldigna Accessible, l’Associació de Veïns i el veïnat del barri”.

Entre altres objectius del Pacte, hi ha impulsar la participació ciutadana. La Taula de Mobilitat, Espai públic i Trànsit de Tavernes es constitueix com un òrgan de participació i debat ciutadà entorn de la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de l’espai públic en el municipi. A través de la Taula, l’Ajuntament de Tavernes coneix les reivindicacions i necessitats dels ciutadans en esta matèria. Algunes de les actuacions més demanades que s’han pogut realitzar han sigut la senyalització horitzontal de tot el nucli urbà de Tavernes, habilitar llocs d’aparcament per a les bicicletes i zones d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, així com adquirir dos vehicles híbrids per a la Policia Local i crear espais que milloren la visibilitat dels passos de vianants en zones amb molt de trànsit de vehicles.

L’Ajuntament de Tavernes, dins del seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, ha redactat un primer projecte pilot de mobilitat sostenible Travessera CV50, un projecte tècnic que comprèn un tram de l’avinguda Gran Via Germanies i té com objectius recuperar espai per al vianant i establir mesures per a mitigar el canvi climàtic, així com reduir la velocitat del gran nombre de vehicles que travessen cada dia la població.

Es tracta de fer la ciutat més accessible i garantir projectes per a recuperar espai públic, consolidant l'espai per als vianants i ciclistes, i fomentant els transports sostenibles per davant del vehicle privat. 

miércoles, 21 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, DIA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ

Tavernes celebra la IV edició del Dia Internacional de la Traducció a la Valldigna


Enguany, el Dia Internacional de la Traducció estarà dedicat a la traducció de llengües escrites en alfabets no llatins.


La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tavernes ha organitzat per a este diumenge, dia 25 setembre, la IV edició del Dia Internacional de la Traducció, que estarà dedicat a la traducció de llengües escrites en alfabets no llatins.

L’objectiu és reconèixer la importància de les persones que es dediquen a traslladar el contingut d’una llengua a una altra.

Des de 1991, fa vint-i-cinc anys –gràcies a una iniciativa de la Federació Internacional de Traductors per mostrar la solidaritat amb la comunitat mundial de traductors– existeix un Dia Internacional de la Traducció, que es celebra el 30 de setembre, dia de sant Jeroni, traductor de la Bíblia i patró dels traductors.

En l’acte del diumenge tindrà lloc la tradicional lectura col·lectiva de poemes traduïts al valencià, conduïda per l’escriptora i traductora Encarna Sant-Celoni i Verger, on podran participar tots aquells que hi estiguen interessats.

Com a convidats hi haurà Eva Dénia & Merxe Martínez i L’Ajunt de la Bóta, els quals ens oferiran una mostra dels seus repertoris.

L’acte es realitzarà a la Casa de la Cultura de Tavernes a les 12 hores.

martes, 20 de septiembre de 2016

GP Ajuntament, TURISME JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

El turisme de jaciments arqueològics centra la primera sessió del IV Cicle d’Economia i Territori


“Bolomor/Atapuerca. Oportunitats per al turisme de jaciments arqueològics” és la primera sessió del IV Cicle d’Economia i Territori que tindrà lloc el dia 29 de setembre.


El cicle d’Economia i Territori a Tavernes de la Valldigna ja va per la seua quarta edició. Es tracta d’un cicle de conferències dutes a terme per la Regidoria de Foment Local i la Universitat Politècnica de València, relacionades amb la difusió d’idees i accions vinculades amb el foment de l’activitat econòmica en la ciutat.

Enguany, enceta l’edició la conferència “Bolomor/Atapuerca. Oportunitats per al turisme de jaciments arqueològics”, a càrrec d’experts com Josep Fernández, director de la Cova del Bolomor, i Evarist Caselles, cap de gestió turística de València Turisme.

La xarrada es focalitzarà en el potencial cultural i científic dels jaciments arqueològics, especialment, en la Cova del Bolomor, com un excel•lent recurs turístic de Tavernes. S’explicaran les propostes per a la gestió del jaciment amb la finalitat d’activar l’economia i aconseguir un turisme de qualitat, així com el model que s’ha desenvolupat a Atapuerca.

A més, s’abordarà el paper de les administracions implicades en posar en valor estos recursos i ajudar a aconseguir identificar-los com a productes de qualitat. Així, s’augmentarà i es desestacionalitzarà l’oferta turística valenciana.

L’acte serà el dijous 29 de setembre en el saló de plens de l’Ajuntament a les 20 hores i, per a tots aquells que no puguen assistir, es podrà veure en streaming.